תנאי שימוש באפליקצית AutoSpin

1.   מבוא

1.1.        ברוכים הבאים לתנאי השימוש של אפליקציית AutoSpin (להלן: "האפליקציה") המופעלת על ידי סורה.מי טכנולוגיות בעמ (להלן: "החברה");

1.2.        תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות Apple Appstore ו/או Google Play.

1.3.        בטרם תעשה שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש שלהלן לרבות מדיניות הפרטיות. השימוש באפליקציה ו/או בשירותים כפופים לתנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים. מובהר כי המונח "שימוש" על הטיותיו השונות יכלול כל פעולה ו/ו מחדל בקשר עם האפליקציה, לרבות הורדה, התקנה, פרסום באפליקציה ו/או צפייה במיעד המתפרסם באפליקצייה.

1.4.        החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין. המשתמשים מחויבים להתעדכן בתנאי השימוש של האפליקציה טרם השימוש בה.  

1.5.        החברה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האפליקציה, באופן חלקי או מלא, או לתקן או לשנות את אופייה ותכניה, וזאת גם אם המשתמשים החלו לעשות בה שימוש.

1.6.        כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.7.        תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

2.   השימוש באפליקצייה

2.1.        רשאי להשתמש באפליקצייה רק מי שהינו בגיר (מעל גיל 18) או תאגיד הכשיר לבצע פעולות משפטיות. במידה והינך משתמש בשירות בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), אתה מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.

2.2.        השימוש באפליקציה מותר בשירותים המוצעים בה בלבד ואין לעשות באפליקציה ו/או באילו מבין השירותים המוצעים בה כל שימוש לכל מטרה אחרת ו/או כל שימוש המפר את תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. מבלי לגרוע בכלליות האמור אין להעלות ו/או לפרסם באפליקציה תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום, עירום חלקי, אפליה, הפוגעים בצד שלישי, פורנוגרפיים, בעלי רמיזה מינית, הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי, לרבות, ללא הגבלה, פרטי כרטיס אשראי של אדם אחר, מס. תעודת זהות, ומספרי טלפון או כתובות חסויים.

2.3.        המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או אמצעי אחר להתערב או בניסיון להתערב בפעולתו התקינה של האפליקציה ו/או השירותים ו/או בשרתים ו/או ברשתות המחוברות לשירות, ושלא לבצע כל פעולה העלולה לגרום לעומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על תשתית השירות ו/או האפליקציה. בנוסף, המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בכל רובוט, עכביש, אמצעי אוטומטי אחר או הליך ידני, על-מנת לנטר, לאסוף או להעתיק את השירות או את תוכן האפליקציה המאוחסן בשירות, או כל היבט או חלק של השירות או של תוכן באפליקציה, ללא אישורה המפורש מראש ובכתב של החברה.

2.4.        המשתמש מתחייב שלא להפריע, לשבש, לשנות, להשמיד, לפגום, להגביל, לחבל או להשפיע בכל דרך אחרת על פעולתה התקינה של האפליקציה ו/או השירותים, בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, באמצעות שימוש בכל קוד מזיק או לא מאושר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת.

2.5.        המשתמש אינו רשאי לצור פרופיל (כמפורט להלן) באמצעים בלתי מותרים, לרבות וללא הגבלה, באמצעות שימוש במכשירים אוטומטיים, תוכנות ייעודיות או אמצעים טכנולוגיים אחרים.

 

3.   השירותים

3.1.        האפליקציה מהווה פלטפורמת פרסום ואיתור רכבים יד שנייה ומאפשרת למשתמשיה לפרסם וכן לאתר רכבי יד שנייה. חלק מהשירותים כפוף ומותנה ברישום ויצירת פרופיל באפליקצייה וכן בתשלום.

3.2.        נכון למועד השקת האפליקצייה ועד לעדכון אחר מאת החברה השימוש באפליקצייה אינו כרוך בתשלום. יחד עם זאת מובהר כי בכוונת החברה לקבוע באפליקצייה מסלולי פרסום החופשיים מתשלום ומסלולי פרסום הכרוכים בתשלום הכל כפי שפורט באפליקצייה וכפי שישתנה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה.

3.3.        בכל מקרה של ביטול ו/או הסרת מודעה שפורסמה בתשלום, ע"י המשתמש ואו ע"י החברה מהטעמים המנויים בתנאי שימוש אלה, טרם תום תקופת הפרסום בגינה שולמה לא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי כלשהו.

3.4.        ככל שתקופת הפרסום ו/או תקופת השימוש בשירותים על ידי משתמש מסויים הוגדרה בהסכם התקשרות בין החברה לאותו משתמש הרי שתקופת זכות השימוש בשירותים הינה בהתאם לאמור בהסכם האמור על אף האמור בתנאי שימוש אלה. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, שלא לאשר הארכת התקופה האמורה ו/או לסיים את זכות השימוש במהלך התקופה האמורה ו/או הארכותיה.

3.5.        במקרה של סיום התקופה בטרם עת, על ידי החברה, שלא עקב הפרה ו/או מעשה או מחדל אחר מצד המשתמש, יהא זכאי המשתמש להחזר כספי של התמורה ששולמה בגין התקופה היחסית שנותרה עד תום בתקופה הרלוונטית וזאת כסעד יחיד ובלעדי. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או להשהות ו/או להפסיק את השירותים המוצעים באתר ואת תנאי השימוש בהם, במלואם או חלקם, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תחוב בכל אחריות כלפי מי מהמשתמשים בקשר עם כל שינוי כאמור.

3.6.        מובהר ומודגש, כי החברה משמשת כפלטפורמת פרסום בלבד, ומבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף האחריות להלן, החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שנדרשו או סופקו ע"י מי מהמשתמשים. תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן כל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למי מהמשתמשים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע במסכי האפליקצייה ו/או משימוש בשירותים וכל שימוש בהם הינו באחריותו הבלעדית של המשתמשים.

3.7.        החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא (לרבות עקב הפרה ו/או מעשה או מחדל אחר של המשתמש), לחסום את הגישה ו/או השימוש של משתמש באפליקציה. הפסקת הגישה של משתמש לאתר לא תשנה ו/או תבטל כל חבות של המשתמש כלפי החברה בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותים.

3.8.        כמו כן, החברה רשאית להתנות את מתן השירותים בהמצאת פרטים ומסמכים מזהים בעניינו של המשתמש ו/או לסרב להעניק את השירותים למשתמש כלשהו, והכל על פי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

3.9.        המשתמש יהיה רשאי בכל עת להפסיק את השימוש באפליקציה, ולהסירה מהמכשיר שברשותו וזאת מבלי שיהיה צריך להודיע על כך מראש לחברה.

3.10.     לשם ההרשמה לאפליקציה על המתשמש ליצור לעצמו "פרופיל" בין היתר על ידי הזנת המידע הנדרש בהתאם לקטגוריות השונות באפליקציה. יצירת פרופיל משמעה יצירת דף אישי המכיל מידע אותות המשתמש. יודגש כי ללא יצירת פרופיל אירוע והזנת כל הפרטים הדרושים לשם יצירת פרופיל, לא ניתן יהיה לעשות שימוש בחלק מהשירותים באפליקציה ובכלל זה להעלות מודעות פרסום. לשם יצירת פרופיל ו/או פרסום מודעות יהיה על המשתמש להזין באפליקציה פרטים אישיים ופרטים אודות כלי הרכב המתפרסם ובכלל זה כגון, שם, אזור מגורים, האם המשתמש הינו אדם המוכר רכב משימושו הפרטי או עוסק במכירת רכבים וכיו"ב הכל כפי שידרש באפליקציה מעת לעת.

3.11.     במסגרת תהליך ההרשמה יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו את המשתמש בעת השימוש באפליקציה. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות ולא להעבירם אל כל אדם אחר. מבלי לגרוע באמור, המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה באפליקצייה באמצעות הפרופיל של המשתמש ו/או באמצעות שם המשתמש והסיסמא שלו.

3.12.     פרסום מודעה בצירוף תמונה יתאפשר רק באמצעות טלפון נייד. לא תתאפשר העלאת תמונות של רכבים שלא תמונת 360 שצולמה בטלפון הנייד של המשתמש באמצעות האפליקצייה.

המשתמש מתחייב, כי כל המידע שיוזן ו/או יפורסם על ידו באפליקציה הינו מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המידע במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

3.13.     כמו כן, המשתמש מתחייב כי חומר, תוכן, מידע, טקסט ותמונות שיפורסמו על יד באפליקציה היו כדין, בהרשאה מלאה ומבלי להפר זכויות של צד שלישי כלשהן לרבות זכויות קניין רוחני.

3.14.     בהעלאת חומר, תוכן, מידע, טקסט, תמונה וכל דבר אחר לאפלקיציה, המשתמש מעניק לחברה ולמי מטעמה זכות שימוש, ללא תשלום, הניתנת להסבה, ללא הגבלת זמן, להשתמש, להעתיק, להפיץ, ליצור יצירה נגזרת, להציג ולבצע כל פעולה אחרת בהם בקשר עם הענקת השירותים והשימוש באפליקציה.

3.15.     החברה רשאית להסיר, לשנות, לערוך ולבצע כל פעולה אחרת בקשר עם כל מודעה באפליקציה, במידה והחברה תסבור על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בעקבות טענה של צד שלישי כלשהו, כי המודעת מפרה אילו מתנאי שימוש אלה ו/או הוראת דין כלשהי ו/או זכות של צד שלישי כלשהו ו/או בכל נוסח שאינו לשביעות רצונה של החברה.

3.16.     לא ניתן יהיה לפרסם בקשר עם כלי רכב ספציפי יותר ממודעה אחת. אין לכלול במודעה קישור לאתר ו/או לאפליקציה של צד שלישי כלשהו.

3.17.     המשתמש יהיה אחראי וישפה ויפצה את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד) והפסד שייגרם להם בגין מעשה או מחדל של המשתמש, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד ג' ביחס למידע ו/או תוכן שפורסם על ידו ו/או כל שימוש אחר בקשר עם האפליקציה.

3.18.     מובהר ומודגש, כי החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה צד לכל: התקשרות בין המשתמשים, מחלוקת בין המשתמשים וכל מעשה ו/או מחדל של מי מבין המשתמשים.

3.19.     כל הטיפים לרכישה,מכירה, המלצות, הכוונות, נתונים, השוואות מחירים, הפניות לכתבות, לינקים לאתרים ו/או אפליקציות אחרות וכל נתון אחר המפורסם באפליקציה על ידי החברה, הינו בגדר המלצה בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או מי מטעמה ו/או להטיל על מי מהם אחריות כלשהי  לרבות ביחס לכל פעולה של מי מהמשתמשים בקשר עם המלצה כאמור ו/או על בסיסה.

 

4.   אחריות

4.1.        החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש באפליקצייה לרבות כתוצאה משימוש בשירותים ו/או מאי קבלתם לרבות ככל שמקורם בתקלה באפליקציה.

4.2.    השימוש באפליקציה היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש פוטר את החברה וכל מי מטעמה, מכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, בכל דרך שהיא בקשר עם האפליקציה.

4.3.        החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האפליקציה ועל מנת לספק את השירות, אולם יובהר ויודגש כי מדובר בשירות בעל אופי טכני, אשר מעצם טבעו עלולות להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות, וכי על אף מאמצי החברה, הפעילות באפליקציה עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, לרבות בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או מרצונה.

4.4.        החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה והשירות יהיו ללא הפרעות ו/או תקלות, או כי הפרעות ו/או התקלות תתוקנה, או כי השירות או האפליקציה יהיו נקיים מבאגים, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

4.5.        כל תקלה, שיבוש, איחור באפליקציה, בין שמקורם בחברה ובין שמקורם בכוח עליון ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה לרבות, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, לא ייחשבו להפרה של התחייבויות החברה כלפי המשתמש ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

4.6.        השימוש באפליקציה ובשירותים באפליקציה הינו "כפי שהוא" ("AS IS") מבלי שהחברה ומי מטעמה נותנים מצג כלשהו, במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין, בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים וכל תוכן ומידע שבאפליקציה, לרבות בדבר הטעמתם לצורכי המשתמש, נכונותם, שלמותם, אי הפרת זכויות צד שלישי וכל מצג אחר. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בקשר עם השימוש באפליקצייה, לרבות כל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו לו ו/או למי מטעמו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או בשירות, כולם או חלקם, מוטלת עליו בלבד.

4.7.        החברה לא תהיה אחראית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם לו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או בשירותים.

4.8.        מבלי לגרוע מכלליות האמור, היה ולמרות האמור לעיל, יקבע כי החברה אחראית כלפי המשתמש הרי שהמשתמש מסכים בזאת כי אחריותה הכוללת של החברה וכל מי מטעמה, מכל מין וסוג, על בסיס כל תאוריה משפטית (לרבות חוזית, נזיקית או אחרת), בין שניתן היה לצפות את הנזק מראש ובין שלא, מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה מוגבלת עד לנמוך מבין: הסכום השווה לסכום ששולם על ידי המשתמש בגין השירות בגינו נגרם הנזק הישיר כאמור או 100 ש"ח.

4.9.        המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ואת כל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה והוצאה, לרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם לחברה ו/או למי מטעמה, על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש המשתמש באפליקציה שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

 

5.   קניין רוחני

5.1.        האפליקציה, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בה (להלן: "הקניין הרוחני"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם, והם מוגנים על-ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

5.2.        אין במתן השימוש באפליקציה משום מתן רישיון או זכות להשתמש (ובכלל זה העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא) בקניין הרוחני או חלקו ללא ההסכמה מראש בכתב מהחברה.

5.3.        אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האפליקציה (לרבות קניין רוחני ובין היתר סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

 

6.   מדיניות הגנת הפרטיות

6.1.        החברה מכבדת את פרטיותו של כל משתמש המבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה.

6.2.        החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולאגור בו כל מידע שיוזן למערכת על ידי המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב), אשר יגיעו לידיעתה במסגרת השימוש באפליקציה (להלן: "המידע"). מסירת הפרטים האישיים על ידי המשתמש נעשית מרצונו ובהסכמתו.

6.3.        החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לטובת מתן השירותים, פניות בדיוור ישיר, זיהוי המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאפליקציה, שיפור השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה על ידי החברה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באפליקציה ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, יצירת קשר עם המשתמש, ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי; לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש.

6.4.        החברה לא תעביר מידע מזהה אודות המשתמש לצד שלישי כלשהו אלא ככל שהדבר דרוש לשם: מתן השירותים באמצעות האפליקציה; ככל שדבר דרוש על פי דין או רשות מוסמכת; אכיפת זכויותיה של החברה לרבות בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים; העברה אל צד קשור אל החברה; ועוד מקרים אחרים בהם יש לחברה צורך לגיטימי.

6.5.        החברה נוקטת מאמצים לאבטחת המידע האישי. יחד עם זאת, מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע בידי צדדים שלישיים. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

6.6.        החברה עשויה לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפון הנייד, בקשר עם השימוש באפליקציה לכתובת הדוא"ל ו/או למספר הנייד של המשתמש כפי שאלו נמסרו בעת ביצוע ההרשמה, בין היתר אישור בדבר פרטי ההתקשרות שביצע המשתמש, תזכורת טרום מועד אספקת השירות המבוקש, ובקשה למתן משוב לאחר מתן השירות.

6.7.        יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באפליקציה, יתועדו פעולות המשתמש באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול המשתמשים באפליקציה.

6.8.        החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות המשתמשים ללא הסכמתם המפורשת.

6.9.        החברה עושה שימוש בכלים כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש. בין השאר, מקבלת החברה שירותים מחברות Facebook ו- Google לצורך הצגת מודעות של החברה ברשת האינטרנט. החברה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/או Facebook בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין של האפליקציה ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפות אישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באפליקציה, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאפליקציה ועוד.

6.10.     המשתמש רשאי לבטל את השימוש בעוגיות ו/או את שימוש של ספקי צד שלישי כגון Google ו- Facebook במיעד כאמור לעיל,  ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו ואו על ידי ביקור בדף ההצטרפות של יוזמת הפרסום ברשת בכתובת: http://www.networkadvertising.org/choices/ .  יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באפליקציה לא יהיו זמינים.

6.11.     החברה רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באפליקציה וכן לכלול קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של צדיים שלישיים. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל פרסום של צד שלישי ו/או לכל אתר ו/או אפליקציה של צד שלישי כלשהם. האופן, הצורה, המידה והשינויים בפרסומות וקידומי מכירות כאמור תהיה נתונה לשיקול דעתנו הבלעדי.

6.12.     המשתמש מצהיר כי בכל יצירת קשר עם החברה, לרבות אך לא רק, משובים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה: (i) המשתמש לא יהיה זכאי לסודיות בגין יצירת הקשר והחברה וכל מי מטעמה לא יהיו מחוייבים להגן על יצירת קשר כאמור מפני חשיפה לצדדים שלישיים; (ii) החברה וכל מי מטעמה יהי חופשיים להעתיק, להשתמש, למסור ולהעביר את יצירת הקשר לאחרים ללא הגבלה; ו-(iii) החברה וכל מי מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש בכל רעיון, קונספט, ידע, תוכן או טכניקות שיועלו על ידך לכל מטרה.

 

7.   הדין החל וסמכות השיפוט

7.1.        התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר ו/או באפליקציה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל.

7.2.        סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ו/או באפליקציה, וכל התקשרות דרכו מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב. 

7.3.        המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות בקשר עם כל טענה שיש או תהיה לו, הקשורה או נובעת מיחסיו עם החברה ו/או בקשר עם האפליקציה תעמוד על שנה אחת מיום היווצרותה. כל טענה שתיטען בכל מועד המאוחר יותר משנה אחת כאמור, לא תהא בת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם התיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח, 1958.

 

8.   שונות

8.1.        במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

8.2.        אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנים לחברה לפי כל דין.

 

9.       צור קשר

9.1.        באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר, התנאים או מדיניות הפרטיות במייל : contact@autospin.co.il